U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

        Geheel vrijblijvende offerte aanvragen bel: 06-24938165

Algemene Voorwaarden.

Artikel 1. Algemeen

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen

Timmerbedrijf-Oomens, hierna te noemen: “Gebruiker”, en een Wederpartij waarop Gebruiker deze

voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen

uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Gebruiker,

voor de uitvoering waarvan door Gebruiker derden dienen te worden betrokken.

3. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van Gebruiker en

zijn directie.

4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de Wederpartij wordt

uitdrukkelijk van de hand gewezen.

5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of

gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene

voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Gebruiker en de Wederpartij zullen alsdan in

overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen

overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke

bepalingen in acht wordt genomen.

6. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze

algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

7. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden

geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene

voorwaarden.

8. Indien Gebruiker niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet

dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Gebruiker in enigerlei mate het recht zou

verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te

verlangen.

Artikel 2 Offertes en aanbiedingen

1 Alle offertes en aanbiedingen van Gebruiker zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn

voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte

of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

2 Gebruiker kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Wederpartij

redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een

kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3 De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn ex. BTW en andere heffingen van

overheidswege alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder

begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

4 Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of

de aanbieding opgenomen aanbod dan is Gebruiker daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt

dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Gebruiker anders aangeeft.

5 Een samengestelde prijsopgave verplicht Gebruiker niet tot het verrichten van een gedeelte

van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes

gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 3 Contractsduur; leveringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst;

prijsverhoging

1. De overeenkomst tussen Gebruiker en de Wederpartij wordt aangegaan voor onbepaalde tijd,

tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en

schriftelijk anders overeenkomen.

2. Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken

een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding

van een termijn dient de Wederpartij Gebruiker derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Gebruiker

dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de

overeenkomst.

3. Gebruiker heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

4. Gebruiker is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus

uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

5. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Gebruiker de uitvoering van die

onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Wederpartij de resultaten van de

daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

6. Indien Gebruiker gegevens behoeft van de Wederpartij voor de uitvoering van de

overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de Wederpartij deze juist en

volledig aan Gebruiker ter beschikking heeft gesteld.

7. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering

daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in

onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud

van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Wederpartij, van de bevoegde

instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief

opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk

overeengekomen werd. Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd

of verlaagd. Gebruiker zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging

van de overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd.

De Wederpartij aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen

de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.

8. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Gebruiker

gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen

Gebruiker bevoegde persoon en de Wederpartij akkoord is gegaan met de voor de uitvoering

opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop

daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde

overeenkomst levert evenmin wanprestatie van Gebruiker op en is voor de Wederpartij geen grond

om de overeenkomst op te zeggen.

9. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Gebruiker een verzoek tot wijziging van de

overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen

hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.

10. Indien de Wederpartij in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen

waartoe hij jegens Gebruiker gehouden is, dan is de Wederpartij aansprakelijk voor alle schade

(daaronder begrepen kosten) aan de zijde van Gebruiker daardoor direct of indirect ontstaan.

11. Indien Gebruiker bij het sluiten van de overeenkomst een bepaalde prijs overeenkomt, dan is

Gebruiker onder navolgende omstandigheden niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook

wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is opgegeven.

- Indien de prijsstijging het is gevolg van een wijziging van de overeenkomst;

- indien de prijsverhoging voortvloeit uit een aan Gebruiker toekomende bevoegdheid of een op

Gebruiker rustende verplichting ingevolge de wet;

- In andere gevallen, dit met dien verstande dat de Wederpartij die niet handelt in de uitoefening

van een beroep of bedrijf, gerechtigd is de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te

ontbinden indien de prijsstijging meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het

sluiten van de overeenkomst, tenzij Gebruiker alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis

van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren, of indien bedongen is dat de aflevering

langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

Artikel 4 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

1. Gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst

terstond en met directe ingang te ontbinden, indien:

- de Wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;

- na het sluiten van de overeenkomst Gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden goede

grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;

- de Wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de

voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende

is;

- Indien door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van Gebruiker kan

worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal

nakomen, is Gebruiker gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

- indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de

overeenkomst onmogelijk of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet

van Gebruiker kan worden gevergd.

2. Indien de ontbinding aan de Wederpartij toerekenbaar is, is Gebruiker gerechtigd tot

vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Gebruiker op de Wederpartij

onmiddellijk opeisbaar. Indien Gebruiker de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij

zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

4. Indien Gebruiker op de gronden als genoemd in dit artikel tot opschorting of ontbinding

overgaat, is hij uit dien hoofde op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten

daardoor op enigerlei wijze ontstaan of schadeloosstelling, terwijl de Wederpartij, uit hoofde van

wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

5. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Gebruiker, zal Gebruiker in overleg

met de Wederpartij zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden.

Dit tenzij de opzegging aan de Wederpartij toerekenbaar is. Tenzij het tussentijds eindigen aan

Gebruiker is toe te rekenen, worden de kosten voor overdracht aan de Wederpartij in rekening

gebracht. Gebruiker zal de Wederpartij zoveel als mogelijk vooraf inlichten ter zake van de omvang

van deze kosten. De Wederpartij is gehouden deze kosten binnen de daarvoor door Gebruiker

genoemde termijn te voldoen, tenzij Gebruiker anders aangeeft.

6. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van

beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste

van de Wederpartij, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Wederpartij niet

langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Gebruiker vrij om de overeenkomst

terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder

enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De

vorderingen van Gebruiker op de Wederpartij zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

7. Indien de Wederpartij een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de

daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en

afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd,

integraal aan de Wederpartij in rekening worden gebracht.

Artikel 5 Overmacht

1. Gebruiker is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Wederpartij

indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan

schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor

zijn rekening komt.

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in

de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of

nietvoorzien,

waarop Gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Gebruiker niet in staat is

zijn verplichtingen na te komen. Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen

indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat

Gebruiker zijn verbintenis had moeten nakomen.

3. Gebruiker kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de

overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der

partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade

aan de andere partij.

4. Indien Gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de

overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het

nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Gebruiker

gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De

Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke

overeenkomst.

Artikel 6 Betaling en incassokosten

1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Gebruiker

aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Gebruiker

aangegeven. Gebruiker is gerechtigd om periodiek te factureren.

2. Indien de Wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de

Wederpartij van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is alsdan een rente verschuldigd. In het

geval van consumentenkoop is de rente gelijk aan de wettelijke rente. In andere gevallen is de

Wederpartij een rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk

geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend

vanaf het moment dat de Wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig

verschuldigde bedrag.

3. Gebruiker heeft het recht de door Wederpartij gedane betalingen te laten strekken in de eerste

plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte

in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

4. Gebruiker kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien

de Wederpartij een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Gebruiker kan

volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en

lopende rente en incassokosten worden voldaan.

5. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

6. Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn

verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor

rekening van de Wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen

op dat moment in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de

berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Gebruiker echter hogere kosten ter

incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten

voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen

eveneens op de Wederpartij worden verhaald. De Wederpartij is over de verschuldigde

incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud

1. Alle door Gebruiker in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van

Gebruiker totdat de Wederpartij alle verplichtingen uit de met Gebruiker gesloten overeenkomst(en)

deugdelijk is nagekomen.

2. Door Gebruiker geleverde zaken, die ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud vallen,

mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De

Wederpartij is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of

op enige andere wijze te bezwaren.

3. De Wederpartij dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag

worden om de eigendomsrechten van Gebruiker veilig te stellen.

4. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel

rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Wederpartij verplicht om Gebruiker

daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

5. De Wederpartij verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te

verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal

en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Gebruiker ter inzage te geven. Bij een

eventuele uitkering van de verzekering is Gebruiker gerechtigd tot deze penningen. Voor zoveel als

nodig verbindt de Wederpartij zich er jegens Gebruiker bij voorbaat toe om zijn medewerking te

verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.

6. Voor het geval Gebruiker zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft

de Wederpartij bij voorbaat onvoorwaardelijke en onherroepelijke toestemming aan Gebruiker en

door Gebruiker aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van

Gebruiker zich bevinden en die zaken terug te nemen.

Artikel 8 Garanties, onderzoek en reclames

1. De door Gebruiker te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan

op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal

gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken

die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de

Wederpartij zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en of deze

voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. Gebruiker kan in dat geval andere

garantie- en overige voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren

werkzaamheden.

2. De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van 10 jaar na levering,

tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen.

Indien de door Gebruiker verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd

geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt

verstrekt, tenzij anders wordt vermeld. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor

herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijkosten, aan de Wederpartij in

rekening gebracht worden.

3. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of

voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de

houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Wederpartij en / of door derden

wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Gebruiker, de Wederpartij of derden aan de zaak

wijzigingen hebben aangebracht danwel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken

werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of

bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De Wederpartij komt evenmin aanspraak op

garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Gebruiker

geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld

doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.

4. De Wederpartij is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment

dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden

zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Wederpartij te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het

geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen

dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele gebreken dienen binnen twee maanden na

ontdekking schriftelijk aan Gebruiker te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd

mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Gebruiker in staat is adequaat te reageren.

De Wederpartij dient Gebruiker in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.

5. Indien de Wederpartij tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De

Wederpartij blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde

zaken, tenzij daaraan geen zelfstandige waarde toekomt.

6. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Wederpartij geen recht meer

toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling, tenzij uit de aard van de zaak of de overige

omstandigheden van het geval een langere termijn voortvloeit.

7. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal

Gebruiker de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan dan wel, indien

retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door

de Wederpartij, ter keuze van Gebruiker, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan danwel

vervangende vergoeding daarvoor aan de Wederpartij voldoen. In geval van vervanging is de

Wederpartij gehouden om de vervangen zaak aan Gebruiker te retourneren en de eigendom daarover

aan Gebruiker te verschaffen, tenzij Gebruiker anders aangeeft.

8. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan,

daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Gebruiker daardoor gevallen, integraal

voor rekening van de Wederpartij.

Artikel 9 Aansprakelijkheid

1. Indien Gebruiker aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in

deze bepaling is geregeld.

2. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Gebruiker is

uitgegaan van door of namens de Wederpartij verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

3. Gebruiker is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

4. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

- de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de

vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;

- de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Gebruiker aan de

overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Gebruiker toegerekend kunnen worden;

- redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij

aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze

algemene voorwaarden.

5. Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade,

gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie. In het

geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die, die is toegestaan ingevolge

artikel 7:24 lid 2 BW.

6. Indien Gebruiker aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid

van Gebruiker beperkt tot maximaal driemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat

gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

7. De aansprakelijkheid van Gebruiker is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering

van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

8. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade

te wijten is aan opzet of grove schuld van Gebruiker of zijn leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 10 Verjaringstermijn

1. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle

vorderingen en verweren jegens Gebruiker en de door Gebruiker bij de uitvoering van een

overeenkomst betrokken derden, één jaar.

2. Het bepaalde in lid 1 is niet van toepassing op rechtsvorderingen en verweren die zijn gegrond

op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst

zou beantwoorden. Dergelijke vorderingen en verweren verjaren door verloop van twee jaar nadat

de Wederpartij Gebruiker van zodanige non-conformiteit in kennis heeft gesteld.

Artikel 11 Risico-overgang

1. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Wederpartij over op het

moment waarop zaken in de macht van de Wederpartij worden gebracht.

Artikel 12 Vrijwaring

1. De Wederpartij vrijwaart Gebruiker voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met

de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan

 

Algemene voorwaarden van Timmerbedrijf-Oomens.